Zgłoś się do udziału w testach programu

Patronat360

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Stacja a licencja Patronat
Zgody i oświadczenia
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w 03-301 Warszawa przy ulicy Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”). 2. Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl. 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@invoi.email. 4. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): a) w celu udostępnienia programu komputerowego Patronat360 przeznaczonego do obsługi stacji kontroli pojazdów w ramach przedpremierowych testów programu; b) weryfikacji spełnienia wymagań przewidzianych do udziału w testach programu Patronat360; c) świadczenia pomocy technicznej i zbierania informacji o błędach oraz sugestiach dotyczących testowanego programu; d) w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda. 5. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu przez czas trwania udziału w testach prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania udziału w testach, a w zakresie w jakim udzielono zgody - do czasu wycofania zgody. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom zewnętrznym (poza ITS). 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO). 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sy-tuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w testach. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić udziału w testach programu Patronat360.