Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Patronat360

WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY I JEGO TREŚĆ DOTYCZY OPROGRAMOWANIA PATRONAT 360 INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ
OD DNIA 22 MARCA 2024 ROKU („OPROGRAMOWANIE”) ORAZ UDOSTĘPNIANEJ WRAZ Z POBRANIEM OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA („DOKUMENTACJA”).

O ile niniejsza Licencja Użytkownika Końcowego nie stanowi inaczej i Użytkownik Końcowy (będący stroną niniejszej umowy korzystającą z Oprogramowania) nie zawarł z Instytutem Transportu Samochodowego innej umowy dotyczącej Oprogramowania lub Użytkownik Końcowy nie zakupił innej licencji na te Oprogramowanie, niniejsza Licencja daje mu prawo do instalowania i korzystania z  jednej (1) kopii tego Oprogramowania (zgodnie z poniższą definicją) o określonej przez Instytut Transportu Samochodowego funkcjonalności na jednym (1) komputerze lub urządzeniu elektronicznym w dowolnym momencie wskazanego okresu korzystania, zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo poniżej. W przypadku zakupienia innej licencji lub zawarcia pisemnej umowy dotyczącej korzystania obowiązują ograniczenia dotyczące liczby kopii, urządzeń, czasu korzystania i funkcjonalności znajdujące się na dowodzie zakupu licencji lub/oraz w treści umowy dotyczącej korzystania. Dowód zakupu będący fakturą wystawioną na Użytkownika Końcowego przez Instytut Transportu Samochodowego stanowi podstawę do interpretacji niniejszej Licencji zgodnie z ograniczeniami zawartymi w jego treści. Użytkownik Końcowy może zmienić i/lub przedłużyć warunki bieżącej Licencji poprzez zakup odpowiedniej licencji i/lub zawarcie odpowiedniej umowy dotyczącej korzystania. Instytut Transportu Samochodowego zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Licencji Użytkownikowi Końcowemu w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej Licencji. Jednocześnie Instytut Transportu Samochodowego zastrzega sobie prawo do zmiany treści Licencji w dowolnym momencie jej trwania, zobowiązując się do informowania Użytkownika Końcowego o wprowadzonych zmianach.

WAŻNE: NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ. POBIERANIE, OTWIERANIE, INSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA I DOKUMENTACJI OZNACZAJĄ, ŻE UŻYTKOWNIK KOŃCOWY AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE MOŻE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, OTWIERAĆ ANI KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA i DOKUMENTACJI. NINIEJSZA LICENCJA ZAWIERA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OKREŚLA PRAWO DO JEDYNEJ PRZEWIDZIANEJ FORMY ODSZKODOWANIA. PONIŻSZE POSTANOWIENIA TWORZĄ ZASADNICZY FUNDAMENT UMOWY. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĘ LICENCJI MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM: HTTPS://WWW.PATRONAT360.PATRONAT.PL/EULA.

Niniejsza Licencja stanowi umowę prawną między Użytkownikiem Końcowym i Instytutem Transportu Samochodowego (zwanym Licencjodawcą), dotyczącą korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika Końcowego. O ile Użytkownik Końcowy nie zawarł z Licencjodawcą innej pisemnej umowy dotyczącej tego Oprogramowania, jego korzystanie jest regulowane przez niniejszą Licencję.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ LICENCJĘ, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY UZYSKUJE OGRANICZONĄ, OBOWIĄZUJĄCĄ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIEPRZENOŚNĄ, NIEPODLEGAJĄCĄ DALSZEMU UDOSTĘPNIANIU NA ZASADZIE SUBLICENCJI, NIEPRZEKAZYWALNĄ I NIEWYŁĄCZNĄ LICENCJĘ ZA UZGODNIONYM WYNAGRODZENIEM NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA i DOKUMENTACJI, KTÓRA MOŻE BYĆ OGRANICZONA CZASOWO W SPOSÓB WSKAZANY PONIŻEJ. O ILE NIE USTALONO INACZEJ, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY MA PRAWO KORZYSTAĆ Z JEDNEJ (1) KOPII OPROGRAMOWANIA DO CELÓW KOMERCYJNYCH W FIRMIE KOMERCYJNEJ („UŻYTKOWNIK BIZNESOWY”). NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE LICENCJĄ NA POJEDYNCZY ADRES („ADRES”). UŻYTKOWNIK KOŃCOWY MOŻE POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE NA JEDNYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH. NIE WOLNO PONOWNIE INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA NA DRUGIM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH, CHYBA ŻE WYSTĄPIŁA AWARIA PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH LUB OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO CAŁKOWICIE USUNIĘTE Z PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH. JEŚLI LIMIT URZĄDZEŃ ZOSTANIE PRZEKROCZONY, MOŻE BYĆ KONIECZNE SKONTAKTOWANIE SIĘ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ PROGRAMU PATRONAT 360 U LICENCJODAWCY W CELU UZYSKANIA ZGODY NA KOLEJNĄ INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA NA NOWYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ EWENTUALNEGO UDOWODNIENIA LICENCJODAWCY, ŻE OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO USUNIĘTE Z USZKODZONEGO, PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH. W TRAKCIE KONTAKTU Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ PROGRAMU PATRONAT 360 U LICENCJODAWCY W CELU UZYSKANIA STOSOWNEJ ZGODY LUB W PRZYPADKU PRÓBY PODJĘCIA INNYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH LICENCJI MOŻE BYĆ KONIECZNE PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH KROKÓW OMÓWIONYCH PONIŻEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NABYŁ KILKA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LUB LICENCJA STANOWI INACZEJ, W DOWOLNYM CZASIE MOŻE MIEĆ URUCHOMIONYCH TYLE KOPII OPROGRAMOWANIA NA ILE POZWALAJĄ MU WSZYSTKIE POSIADANE LICENCJE PRZEZ NIEGO.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA. Użytkownik Końcowy uzyskuje prawo do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji  (licencja w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ), ale nie będzie właścicielem samego Oprogramowania. Niniejsza Licencja nie dotyczy instalacji Oprogramowania na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym lub serwerze terminali ani w innym środowisku wirtualizacji (zwanym zbiorczo „Środowiskiem wirtualizacji”). Użytkownik Końcowy nie może udostępniać Oprogramowania ani dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za pośrednictwem połączenia sieciowego. Do uzyskania prawa do korzystania z  Oprogramowania w Środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych, wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z Licencjodawcą. Jeśli Oprogramowanie wymaga obowiązkowej rejestracji, aktywacji lub weryfikacji i innych działań ze strony Użytkownika Końcowego, Użytkownik Końcowy zobowiązuje się wykonać te czynności i podać Licencjodawcy rzetelne i prawdziwe informacje. Techniczne korzystanie  z Oprogramowania i Dokumentacji  przez Użytkownika Końcowego jest zawieszone do chwili ukończenia przez Użytkownika Końcowego procesu aktywacji i/lub rejestracji oraz ewentualnej weryfikacji. Oprogramowanie może zawierać obrazy cyfrowe, fotografie, rysunki, czcionki, dźwięki oraz inne utwory artystyczne („Pliki”). Zobowiązania i ograniczenia związane z Oprogramowaniem dotyczą także Plików. Licencjodawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi Końcowemu w niniejszej Licencji.

WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA LICENCJONOWANEGO PRZEZ LICENCJODAWCĘ. Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację musi zostać zakupiona zgodnie z prawem w  sklepie  internetowym Licencjodawcy na stronie internetowej Licencjodawcy poświęconej Oprogramowaniu lub w autoryzowanym przez Licencjodawcę punkcie sprzedaży, których listę można znaleźć na stronie internetowej Licencjodawcy poświęconej Oprogramowaniu. W innym przypadku Użytkownikowi Końcowemu nie przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego korzystania i kopiowania. Użytkownik Końcowy nie może sprzedawać, wypożyczać, wynajmować ani odsprzedawać Oprogramowania. Prawa Użytkownika Końcowego do Oprogramowania są określone i ograniczone przez warunki niniejszej Licencji. Jeśli Użytkownik Końcowy kupi Oprogramowanie dla osoby trzeciej, przed rozpoczęciem użytkowania Oprogramowania musi ona zaakceptować warunki niniejszej Licencji. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania. Licencjodawca jest właścicielem swojego Oprogramowania, natomiast Użytkownik Końcowy jest właścicielem zawartości (zwanej dalej „Zawartością”) utworzonej przez Użytkownika lub na jego zlecenie Oprogramowania (w tym również dodatków i wtyczek do Oprogramowania, które zostały utworzone przez Użytkownika Końcowego lub na jego zlecenie) i ponosi za nią odpowiedzialność. Użytkownik Końcowy akceptuje fakt, że w związku z użytkowaniem Oprogramowania odpowiada za bezpośrednie i/lub pośrednie konsekwencje (a) wykorzystywania wszelkiej Zawartości utworzonej przez siebie oraz (b) treści autorstwa i/lub należących do osób trzecich, używanych lub modyfikowanych przez Użytkownika Końcowego w ramach tworzenia własnej Zawartości, szczególnie w przypadkach, gdy Użytkownik Końcowy udostępnia swoją Zawartość rodzinie, znajomym, klientom i/lub osobom trzecim, takim jak użytkownicy grup społecznościowych (np. Facebook, Flickr, LinkedIn itp.). Licencjodawca nie może monitorować ani kontrolować sposobu wykorzystywania udostępnianej przez Użytkownika Zawartości poprzez sieciowe witryny społecznościowe lub użytkowników takich witryn. Użytkownik Końcowy odpowiada za niezależną weryfikację poprawności i kompletności Zawartości. Użytkownik Końcowy nie może modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik Końcowy oświadcza i gwarantuje Licencjodawcy, że będzie przestrzegać obowiązującego prawa i wszystkich przepisów odnoszących się do wykorzystywania Oprogramowania, w tym również prawa ochrony danych i prywatności. Użytkownik Końcowy zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa strony trzeciej. Jeśli Licencjodawca zostanie pozwany do sądu lub otrzyma roszczenie osoby trzeciej z tytułu (a) zaniedbań Użytkownika Końcowego , (b) braku wymaganych działań Użytkownika Końcowego lub (c) nielegalnej Zawartości Użytkownika Końcowego, Użytkownik Końcowy zgadza się przejąć odpowiedzialność za Licencjodawcę, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa oraz nie występować z powództwem przeciwko Licencjodawcy.

AKTUALIZACJE. W ramach procesu instalacji Oprogramowania należy najpierw wyrazić zgodę na zainstalowanie Oprogramowania na urządzeniu do przetwarzania danych. Zgoda na instalację Oprogramowania oznacza zgodę na okresowe automatyczne pobieranie i instalowanie przez Licencjodawcę przyszłych aktualizacji Oprogramowania, poprawek błędów, ulepszeń funkcjonalności („Aktualizacje”) bez oddzielnej zgody Użytkownika. W niektórych przypadkach Użytkownik Końcowy będzie miał możliwość odrzucenia Aktualizacji. Jeśli Aktualizacja nie zostanie zainstalowana, Użytkownik Końcowy może nie mieć możliwości wykorzystania wszystkich zalet Oprogramowania lub Oprogramowanie może nie działać prawidłowo. Licencjodawca nie ma obowiązku świadczenia wsparcia dotyczącego Oprogramowania bez instalacji tego rodzaju Aktualizacji. Aktualizacje są udostępniane według własnego uznania Licencjodawcy. Wszelkie informacje dotyczące aktualizacji można znaleźć na stronie Licencjodawcy oraz z poziomu Oprogramowania.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW. Użytkownik Końcowy nie ma obowiązku przekazywania Licencjodawcy pomysłów, sugestii, dokumentacji i/lub propozycji (zwanych „Opiniami”). Przekazując Licencjodawcy Opinie, Użytkownik Końcowy zachowuje do nich prawo własności, ale udziela Licencjodawcy niewyłącznej, wolnej od honorariów autorskich (royalty-free), wieczystej, nieodwołalnej, przenośnej, nieograniczonej i odnoszącej się do wszystkich praw ochrony własności intelektualnej Użytkownika licencji na użytkowanie i inne formy wykorzystania Opinii w dowolnym celu na całym świecie. Przekazując swoje Opinie, Użytkownik Końcowy oświadcza i gwarantuje, że: (i) Opinie nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych Użytkownika ani osób trzecich, (ii) Licencjodawca nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Opinii, (iii) Licencjodawca może już prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe nad rozwiązaniami podobnymi do przedstawionych w Opiniach, a także (iv) Użytkownik Końcowy  nie ma w żadnych okolicznościach prawa do otrzymania od Licencjodawcy jakiejkolwiek formy wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za przekazanie Opinii.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LICENCJODAWCY. Oprogramowanie I Dokumentacja są chronione międzynarodowymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. W związku z tym, Użytkownikowi Końcowemu nie wolno dystrybuować Oprogramowania i Dokumentacji bez zgody Licencjodawcy, chyba że niniejsza Licencja lub przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli Użytkownik Końcowy kupi lub pobierze Oprogramowanie w kraju, który nie został w niniejszej Licencji objęty szczególnym zakazem, może (poza kopiami do użytku wspomnianymi powyżej) sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania lub przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania na jednym dysku twardym do celów archiwizacji lub zabezpieczenia danych. Użytkownik Końcowy może, wyłącznie w celu zabezpieczenia lub archiwizacji danych, sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania i wydrukować tylko (1) jedną kopię Dokumentacji (jeśli Oprogramowanie zostało pobrane) albo przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania na jednym urządzeniu. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownikowi Końcowego nie wolno kopiować Oprogramowania. Użytkownik Końcowy potwierdza, że nazwa Licencjodawcy, logotypy Licencjodawcy oraz inne znaki towarowe, usługowe i graficzne Licencjodawcy są znakami Licencjodawcy (w Polsce i/lub innych krajach) lub znakami towarowymi partnerów Licencjodawcy (zwanymi dalej „Znakami”). Użytkownik Końcowy nie ma prawa używać Znaków bez zgody ich właściciela, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik Końcowy nie może usuwać, maskować ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności umieszczonych w Oprogramowaniu, Dokumentacji lub dołączonych do nich. Użytkownik Końcowy rozumie i akceptuje fakt, że Licencjodawca ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać sprzedaży, dystrybucji, obsługi lub aktualizacji Oprogramowania (lub dowolnej jego części) oraz usług lub oferowanych produktów.

OCHRONA OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie może zawierać w sobie mechanizmy mające na celu chronić jego elementy przed naruszeniem warunków niniejszej umowy. W ramach implementacji tych mechanizmów na Użytkownika może zostać nałożony obowiązek przystąpienia do procedur rejestracji, aktywacji lub weryfikacji. Procedury te mają na celu przypisać licencję i/lub kopię Oprogramowania do danego Użytkownika, odblokować funkcjonalność Oprogramowania zgodnie z posiadaną licencją oraz sprawdzać zgodność wykorzystywania Oprogramowania w porównaniu do niniejszej umowy. Procedury te mogą się odbywać w sposób automatyczny i bez wiedzy Użytkownika lub w sposób manualny przy jego udziale. Przebieg tych procedur może ulegać zmianom z upływem czasu i/lub pod wpływem różnych czynników. Dodatkowo Oprogramowanie może zawierać moduły wykorzystywane przez Licencjodawcę do blokowania funkcjonalności i/lub działania Oprogramowania w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszej umowy ze strony Użytkownika Końcowego. Ograniczenia te mogą być nakładane przez Licencjodawcę tymczasowo lub trwale powiadamiając o tym odpowiednio Użytkownika. Użytkownik Końcowy ma prawo odwołać się od ograniczeń nałożonych przez Licencjodawcę kontaktując się z jego działem obsługi klienta. Dodatkowe ograniczenia w działaniu i/lub funkcjonalności Oprogramowania mogą być też nakładane na podstawie tego jaki wariant Oprogramowania posiada Użytkownik Końcowy i w tej sytuacji Użytkownik Końcowy chcąc usunąć wybrane ograniczenia musi zmienić wariant Oprogramowania co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

WAŻNE: Trwałe całkowite ograniczenie działania i/lub funkcjonalności Oprogramowania wskutek naruszenia warunków niniejszej umowy jest jednoznaczne z jej wypowiedzeniem przez Licencjodawcę i w związku z tym Użytkownik Końcowy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za straty finansowe z tego tytułu jednocześnie zrzekając się wszelkich roszczeń finansowych wobec Licencjodawcy i na tej podstawie koszty zakupu utraconej przez Użytkownika licencji nie podlegają zwrotowi przez Licencjodawcę.

ŚLEDZENIE UŻYTKOWANIA, KONTROLA, PIRACTWO I ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI STOSOWANE PRZEZ LICENCJODAWCĘ. Kontrola i gromadzenie wszelkich danych Użytkownika Końcowego oraz informacji na temat  korzystania przez niego z Oprogramowania  i Dokumentacji podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanym przez Licencjodawcę (https://patronat360.patronat.pl/polityka-prywatnosci/). Licencjodawca może kontrolować korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji przez Użytkownika Końcowego, aby walczyć z piractwem, weryfikować poprawność rejestracji oraz sprawdzać — przed wysłaniem do Użytkownika Końcowego powiadomienia o instalacji nowej Aktualizacji Oprogramowania — czy dla komputera Użytkownika Końcowego dostępne są nowe Aktualizacje. Oprócz tego zbierane informacje mogą być wykorzystywane do celów statystycznych i diagnostycznych włączając w to również wykorzystanie informacji w celu udoskonalenia Oprogramowania i/lub usług oraz świadczenia wsparcia technicznego ze strony Licencjodawcy. Dodatkowo zebrane dane mogą być wykorzystywane przez Licencjodawcę w celu udoskonalenia i/lub personalizacji oferty dla Użytkownika  Końcowego oraz w celu świadczenia pozostałych usług związanych z Oprogramowaniem. Jeśli Użytkownik Końcowy jest podmiotem gospodarczym, akceptuje konieczność prowadzenia dokumentacji i stosowania systemów i/lub procedur, które dokładnie rejestrują liczbę kopii Oprogramowania pobranego i zainstalowanego na komputerach Użytkownika Końcowego, jak również zobowiązuje się przechowywać tę dokumentację przez trzy (3) lata od daty wygaśnięcia licencji Użytkownika na korzystanie z Oprogramowania. Licencjodawca może przeprowadzić (zdalnie lub w siedzibie Użytkownika Końcowego) kontrolę dokumentacji i systemów przedsiębiorstwa Użytkownika Końcowego w celu zweryfikowania, czy instalacja Oprogramowania jest zgodna z obowiązującą licencją wydaną przez Licencjodawcę. Użytkownik Końcowy jest zobowiązany do udzielenia Licencjodawcy pomocy w trakcie takiej kontroli, w miarę swoich możliwości. Licencjodawca nie będzie przeprowadzać więcej niż jednej (1) kontroli w ciągu roku. Licencjodawca będzie szanować uzasadnione interesy Użytkownika Końcowego, prawo do ochrony informacji poufnych oraz stosowne przepisy prawa. Jeśli Użytkownik Końcowy poprze dowodami swoje uzasadnione interesy dotyczące poufności, Licencjodawca będzie zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia kontroli przez niezależnego audytora, którego obowiązkiem jest zachowanie ścisłej poufności. Jeśli wyniki kontroli wykażą, że korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika Końcowego nie jest zgodne z uzyskaną licencją, Użytkownik Końcowy ma obowiązek niezwłocznie uzyskać wymaganą licencję na Oprogramowanie. W takim przypadku Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Użytkownika Końcowego zwrotu kosztów kontroli.

WERSJE WSTĘPNE I BETA OPROGRAMOWANIA. Jeśli Oprogramowanie otrzymane lub otwierane przez Użytkownika zgodnie z niniejszą  Licencją jest wydaniem przedpremierowym lub wersją beta, a Użytkownik Końcowy wyraził zgodę na otrzymanie wydania przedpremierowego lub wersji beta, Użytkownik Końcowy rozumie, że Oprogramowanie jest wydaniem przedpremierowym, niekomercyjnym i nie stanowi produktu finalnego Licencjodawcy. Oprogramowanie może zawierać błędy, wady i inne problemy powodujące awarię systemów komputerowych i utratę danych. OPROGRAMOWANIE W WERSJI BETA LUB OPROGRAMOWANIE PRZEDPREMIEROWE JEST ZATEM DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”. OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ.

OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ. Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w Dokumentacji jako wersja demonstracyjna, ewaluacyjna lub próbna (zwane dalej „Wersją próbną”), Użytkownik Końcowy może zainstalować i użytkować jedną (1) kopię Oprogramowania wyłącznie do celów ewaluacji i/lub demonstracji. Użytkownik Końcowy nie może używać Oprogramowania do analiz porównawczych ani do innych celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Licencjodawcę. Użytkownik Końcowy rozumie, że po zakończeniu okresu próbnego musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania albo zapłacić za Oprogramowanie, aby je dalej użytkować. Jeśli Użytkownik Końcowy nie zapłaci za Oprogramowanie, jego licencja wygaśnie. Po upływie okresu próbnego Użytkownik Końcowy musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Wersji próbnej, a także usunąć i zniszczyć wszystkie jej kopie elektroniczne, w tym całą Dokumentację, która została dostarczona w ramach ewaluacji, z komputera Użytkownika Końcowego  i wszelkich innych urządzeń komputerowych, na których Wersja próbna była zainstalowana. Wszelkie próby manipulowania technologią ustalania daty wygaśnięcia stanowią naruszenie zasad niniejszej Licencji i powodują automatyczne i niezwłoczne wygaśnięcie licencji na korzystanie z Wersji próbnej.

OGRANICZENIA GWARANCJI. Jeśli Użytkownik Końcowy nabył licencję na  Oprogramowanie na dysku instalacyjnym, Licencjodawca gwarantuje, że nośnik, na którym zamieszczone jest Oprogramowanie, będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania w przypadku normalnego korzystania  w okresie trzydziestu (30) dni od daty zakupu Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji, choć może zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. A zatem Oprogramowanie jest dostarczane przy założeniu, że naprawy tego rodzaju zwykłych błędów i niedociągnięć będą przeprowadzane od czasu do czasu w formie poprawek. JEŚLI DYSK INSTALACYJNY JEST USZKODZONY, CAŁKOWITY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY I JEDYNA FORMA ODSZKODOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO BĘDĄ OGRANICZONE DO WYMIANY USZKODZONEGO DYSKU INSTALACYJNEGO, O ILE UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ZWRÓCI DO LICENCJODAWCY USZKODZONY DYSK WRAZ Z KOPIĄ DOWODU ZAKUPU. Użytkownik Końcowy nie ma prawa do wymiany dysku instalacyjnego dla Oprogramowania, jeśli uszkodzenie dysku zostało spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym korzystaniem, w tym niezgodnie z Licencją lub niewłaściwym zastosowaniem. Wymienione Oprogramowanie objęte jest gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancji wynoszącego (30) trzydzieści dni od daty zakupu Oprogramowania. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR, INSTALACJĘ I KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, LICENCJODAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI. W takich przypadkach Licencjodawca może naprawić istotne wady Oprogramowania, według własnego uzasadnionego uznania, przez (a) zapewnienie poprawki, aktualizacji lub zamiennika Oprogramowania lub (b) wystąpienie o zwrot Oprogramowania i wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Licencji. Użytkownik Końcowy jest uprawniony do wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, tylko wtedy, gdy Licencjodawcy co najmniej trzykrotnie nie uda się usunąć wady w rozsądnym czasie. Roszczenia Użytkownika Końcowego  w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do trzydziestu (30) dni. Jeśli Użytkownik Końcowy w jakikolwiek sposób zmodyfikuje Oprogramowanie bez zgody Licencjodawcy, Licencjodawca nie usunie wad spowodowanych taką modyfikacją, a Użytkownik Końcowy odpowiada za wszelkie straty poniesione przez Licencjodawcę na skutek takiej nieupoważnionej modyfikacji. JEŚLI UŻYTKOWNIK KOŃCOWY INSTALUJE ODPOWIEDNIO OZNACZONE PRZEDPREMIEROWE WERSJE PRODUKTÓW, ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO. Produkty w wersji przedpremierowej mogą być użytkowane wyłącznie do celów testowych w środowiskach testowych i nie wolno ich wykorzystywać do celów produkcyjnych. Aby wystąpić z roszczeniem gwarancyjnym, Użytkownik Końcowy musi przekazać szczegółowy opis błędu do obsługi technicznej Oprogramowania u Licencjodawcy lub, na jego żądanie, zwrócić Oprogramowanie wraz odpowiednimi informacjami dotyczącymi uwierzytelniania i autoryzacji dla zwracanych materiałów, które zostały przekazane Użytkownikowi Końcowemu przez Licencjodawcę, na koszt Licencjodawcy.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY TYPU „OPEN SOURCE” Z OTWARTYM KODEM ŹRÓDŁOWYM, NP. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE), ANULOWANIA ZASTRZEŻENIA PRAW (COPYLEFT), POWSZECHNĄ LICENCJĄ PUBLICZNĄ GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE), POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU DLA BIBLIOTEK (GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE), MNIEJSZĄ OGÓLNĄ POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE), LICENCJĄ MOZILLA, LICENCJĄ DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA BERKELEY (BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE), LICENCJĄ INICJATYWY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE), LICENCJĄ MIT, APACHE, LICENCJAMI DOMENY PUBLICZNEJ (PUBLIC DOMAIN LICENSES) LUB PODOBNĄ. LICENCJODAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA MATERIAŁY „OPEN SOURCE” ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU.

SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU LUB OPRACOWANYCH ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA  W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. LICENCJODAWCA NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z  OPROGRAMOWANIA (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE), NAWET JEŚLI POWIADOMIONO LICENCJODAWCĘ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W RAZIE ZAISTNIENIA CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z PODSTAW ROSZCZENIA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY WOBEC UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ZA WSZELKIE SZKODY NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ZA LICENCJĘ.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejsza LICENCJA stanowi całość uzgodnień między Użytkownikiem Końcowym a Licencjodawcą i zastępuje wszelką inną komunikację lub informacje dotyczące Oprogramowania i Dokumentacji. Oprogramowanie (lub jakakolwiek jego funkcja bądź część) może nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Jeśli dowolne postanowienie niniejszej Licencji zostanie uznane, w całości lub części, za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem, nie obowiązuje w danej jurysdykcji wyłącznie w zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania. Żadnego z warunków ani postanowień niniejszej Licencji nie można uznać za unieważnione i usprawiedliwić jego naruszenia, chyba że zostało unieważnione i podpisane w imieniu strony, wobec której takie unieważnienie zastosowano. Żadne (wyraźne ani dorozumiane) unieważnienie postanowienia Licencji nie oznacza akceptacji, unieważnienia ani usprawiedliwienia innych lub kolejnych naruszeń. Żadne zmiany niniejszej Licencji nie są wiążące dla Licencjodawcy, jeśli nie zostaną sporządzone w formie pisemnej i należycie podpisane przez Użytkownika Końcowego oraz Licencjodawcy. Niektóre wersje Oprogramowania mogą nie być zgodne z różnymi systemami operacyjnymi komputerów, a Licencjodawca może nie wydawać ich Aktualizacji (zwłaszcza Aktualizacji zapewniających zgodność). Oprogramowanie może nie być zgodne z systemami operacyjnymi komputera, które Użytkownik Końcowy kupi teraz lub w przyszłości. Użytkownik Końcowy przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może być dołączane do oprogramowania i innych technologii będących własnością osób trzecich i przez nie zarządzanych lub stanowić ich część. Niniejsza Licencja pozostaje w mocy w przypadku takiego dołączenia. Wszelkie programy lub technologie osób trzecich, które mogą być dystrybuowane razem z Oprogramowaniem (jako dołączone oprogramowanie osoby trzeciej), mogą wymagać od Użytkownika Końcowego akceptacji umowy licencyjnej z daną osobą trzecią. Licencjodawca jest bezpośrednim i zamierzonym podmiotem otrzymującym świadczenia z Licencji. W sprawach nieuregulowanych w Licencji stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

DODATKOWE WARUNKI LICENCJI
WARUNKI DODATKOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO LICENCJI NA CZAS OKREŚLONY: Zgodnie z warunkami niniejszej Licencji, licencja na korzystanie z  Oprogramowania na czas określony zaczyna obowiązywać od daty zakupu i jest ważna przez czas określony przez Licencjodawcę na potwierdzeniu zakupu lub fakturze. Korzystanie z Oprogramowania poza obowiązującym ustalonym czasem lub dowolna próba naruszenia funkcji kontrolującej czas i wyłączającej Oprogramowanie stanowią jego nieautoryzowane użycie oraz istotne naruszenie niniejszej Licencji i obowiązującego prawa.

W odniesieniu do GWARANCJI obowiązują następujące postanowienia: Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego Dokumentacji.